teisipäev, 17. september 2013

KESKERAKONNA VALIMISPLATVORM PÄRNUS AASTATEKS 2013-2017

Pärnu on Eestimaa pärl, nii looduse kui inimeste poolest hea arengupotentsiaaliga piirkond, kus läbi kogu Eesti ajaloo on tehtud suuri asju. Siin on andekaid inimesi ja värsket mõtlemist. Kuid selleks, et Pärnu oleks tõeliselt südamelähedane kodu pärnakale ja kutsuv paik järjest rohkematele külalistele, on vaja enamat. Olukorras, kus elanikud linnast lahkuvad, tarbijate hulk väheneb ja maksutulud on külmunud, vajab Pärnu hoolivat, haritud ja otsustavat juhtimist. Keskerakonna Pärnu valimisprogrammis on meie tulevikunägemus, kuidas töötada parimal viisil linnarahva huvides. Me võtame endale kohustuse hoida korras omavalitsuse rahakott ja innustada kohalikke ettevõtjaid. Seisame hea hariduse ja erksa koolielu eest kodukohas. Teeme Pärnu paigaks, kus on hea ja ohutu lapsi kasvatada ning mõnus veeta vaba aega. Mitte alati pole vaja palju raha, et teha oma kodulinn paremaks paigaks. Seda rohkem on vaja tähelepanelikkust ja pärnakate elu mõistmist. Tõeline omavalitsus ei näe hinnatõusudes teenimisvõimalust, vaid kergendab ise tasuta transpordi ja koolitoiduga inimeste olukorda. Me peame oluliseks dialoogi pärnakatega, kuulame neid ja selgitame oma otsuseid. Keskerakonna jaoks on kõik pärnakad võrdsed sõltumata oma elupiirkonnast, east või emakeelest.
1. PÄRNU LINNA JUHTIMINE
• Valime Pärnule esimese naislinnapea! • Linnavalitsus töötab pärnakate hüvanguks. Muudame linnavalitsuse avatuks ja asjaajamise linnaga lihtsamaks ja kiiremaks. • Arvestame linna juhtimisel pärnakate arvamusega, linna arengu sõlmküsimuste otsustamiseks toetume uuringutele ning kaasame valdkonna eksperte. • Volikogu ja linnavalitsuse parema koostöö nimel kaasame linnavolikogu esimehe sõnaõigusega linnavalitsuse istungitele. • Hoidmaks volikogu pidevalt kursis linnaelu arengutega annab linnapea igal korralisel linnavolikogu istungil volinikele ülevaate kuu jooksul Pärnus toimunud tähtsamatest arengutest ja vastab küsimustele. • Tähtsustame volikogu liikmete rolli linna juhtimisel, läbikaalutud otsuste langetamiseks taastame pikema dokumentidega tutvumise aja enne volikogu istungeid. • Selleks, et kõikide valijate arvamus oleks volikogus vääriliselt esindatud, anname linnavolikogu aseesimehe koha täitmise õiguse opositsioonile. • Pärnu linnapea palk ei peaks olema Eesti linnapeadest kõrgeim. • Senisest professionaalsema eurorahade taotlemise nimel loome ekspertide koostöörühma, eesmärgiga saavutada linna ja tema partnerite edukus projektides. • Peame tähtsaks vabatahtliku tööd, selle tunnustamiseks loome motivatsioonipaketid. • Väärtustame erinevate linnaasumite omapära ja toetame asumielanike püüdlusi selleks vajalike tegevuste läbiviimisel. Peame oluliseks linna arendamisel lähtuda kõigi linnaosade ja nende elanike huvidest. • Pärnakate parema tagasiside saamiseks loome linnavalitsuse liikmetele perioodilise aruandekohustuse läbi Pärnu meediakanalite – taastame pressikonverentsid, peame oluliseks otsuste tagamaid selgitada Pärnu Postimehes ning anda raadiokuulajatele võimalus otse-eetris küsimuste esitamiseks raadios.
2. LAPSED JA NOORED
• Tagame igale Pärnu lasteaialapsele ühe tasuta toidukorra päevas linna poolt. • Toetame tasuta koolitoitu, tulenevalt gümnasistide pikkadest koolipäevadest, tagame tasuta koolitoidu ka gümnaasiumiastmes. • Uuendame lasteaedade mänguväljakuid ja toetame õppevahendite pidevat värskendamist. • Loome uusi mänguväljakuid elurajoonidesse. • Teeme koostööd õpilasmalevaga, arendamaks noorte malevakultuuri. Igal soovijal peab olema võimalus saada suveks malevakoht. Kaasame malevlasi senisest enam Pärnu heakorrastamisele. • Keelame Pärnus energiajookide reklaami ja noorteüritustel energiajookide müügi. • Teeme laste koolitee ohutuks. Iga kooli juurde turvaline tänav, kus laps saab rattaga kooli sõita. • Võimalusel tõstame noortele peredele laste sünnitoetust ja taastame ranitsatoetuse. • Kõigile Pärnu kooliõpilastele tasuta bussisõit. • Vähendame tõstetud ringitasusid. Toetame noorte osalemist huviringi töös.
3. EAKAD JA SOTSIAALHOOLEKANNE
• Taastame eakate elukalliduse toetuse. • Anname tasuta bussisõidu õiguse kõigile pensionäridele. • Toetame kodulähedast hoolekannet, et vajadusel oleks tagatud kodupõetus ja hooldus. Teeme üle 80-aastastele pärnakatele tugiisiku teenuse kättesaadavamaks. • Toetame erivajadustega inimeste ühenduste tegevust. • Võimaldame invatakso sõiduõiguse kõigile üle 90-aastastele pärnakatele. • Leiame, et aktiivne eluhoiak tagab väärika vanaduspõlve. Seetõttu toetame eakatele suunatud üritusi, spordivõistlusi ning treeningrühmade tööd. • Koostöös Pärnus tegutsevate sanatooriumidega pakume eakatele soodustusi raviprotseduuride kasutamisel. • Linna abiga aitame tööle eakaid ja puudega inimesi. • Anname abivahendite toetust puuetega inimestele (kargud, ratastool jms abivahendid toimetulekuks).
4. HARIDUS
• Alustatud gümnaasiumireform Pärnus on avalikkusele jäetud selgitamata. Peame oluliseks gümnaasiumi säilimist ka Ülejõel. • Peame oluliseks osutada õpetajatele enam abi ja toetust, kui seda näevad ette riiklikult kehtestatud palga alammäärad. • Vaatamata riigipoolse toetuse kadumisele, jätkame koolides logopeedide ja sotsiaalpedagoogide palkamist. • Toetame noori kõrgharidusega õpetajaid, kes asuvad tööle Pärnu koolides. • Loome toimiva abiõpetajate süsteemi, tagamaks ka erivajadustega laste õppekvaliteedi ning parendame koduõppe võimalusi erivajadustega lastele. • Õpetame lapsed õppima! Toetame õpitoe süsteemi loomist raamatukogudesse, aitamaks põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasi õpiraskustega toimetulemisel. • Toetame Vene Gümnaasiumi, et katta lisakulud, mis kaasnevad eestikeelsele aineõppele üleminekuga. • Teeme koostööd Pärnu Kolledži, Pärnumaa Kutsehariduskeskusega ning teiste koolide ja ettevõtjatega, et Pärnust saaks tööturu vajadustele vastavat head haridust. • Pärnus peab säilima mereharidus. • Loome noortele praktikakeskuse, toetame rahaliselt piirkonna ettevõtjaid, julgustamaks neid noori praktikale võtmisel. Loome seeläbi paremad võimalused praktikakoha leidmisel. • Tähtsustame kaitsevõimet ning teeme kõik, et tuua lahingukool Pärnumaale pakkumaks siit pärit kaitseväelastele töövõimalust kodulinnas.
5. KULTUUR
• Valmistudes Eesti Vabariigi sajandaks aastapäevaks rõhutame Pärnu rolli Eesti Vabariigi sünnilinnana. Tähtsustame vabariigi väljakuulutamist 23. veebruaril ja tutvustame oma linna ajalugu. • Jätkame koostööd Pärnule üle-Eestilist tuntust toonud kultuuri-, ja muusikaürituste korraldajatega. • Ajalooliste kesklinna kirikuhoonete paremaks eksponeerimiseks toetame kogudusi valgustuskulude kandmisel. • Arendame avalikus ruumis puhkevõimalusi nii pärnakatele kui linna külalistele. • Koostöös erasektoriga püstitame kunagise lõbustuspargi asukohta vaateratta. • Laulupeotraditsiooni hoidmiseks toetame Pärnu koore ning rahvatantsurühmasid nii laulupidude vahelistel aastatel kui ka kollektiivide osalemist 2014. aasta üldlaulupeol. • Toetame avatud keskusi ning rahvusvähemuste kultuuriringe. • Toetame raamatukogusid uute raamatute hankimisel. • Toetame Nooruse maja laienemist. • Loome tingimused linnaüleste kultuuriürituste toimumiseks sügistalvisel perioodil. • Toetame lemmikloomanäituste korraldamist. • Toetame noortebändide konkurssi ja noorte omaalgatust.
6. SPORT
• Teeme Kalevi staadioni korda, tuues nõnda Pärnusse rohkem suuri ja rahvusvahelisi spordiüritusi. • Toetame laste ja noorte sporti ja huvitegevust, et muuta laste huviringides ja treeningutes osalemine taskukohasemaks. • Toetame spordivõistlusi. • Aitame Pärnusse tuua uusi atraktiivseid spordialasid. • Rajame spordiväljakud parkuurimiseks. • Algatame Pärnu veespordi arengukava. Pärnu olgu veespordi lipukandja Eestis. • Rajame Raeküla jooksu- ja suusaradade juurde riietusruumid, leiame lahenduse raja alguse parkimisvõimaluse parandamiseks ning valgustame raja täielikult.
7. TÖÖ JA ETTEVÕTLUS
• Linnavalitsuse prioriteediks on uute investeeringute ja töökohtade toomine Pärnusse. • Toetame Pärnu start-up-firmade välisfoorumitel osalemist. • Aitame uusi ettevõtteid infrastruktuuri loomisega. • Aitame käivitada Loode-Pärnu tööstuspiirkonna. • Toetame Pärnu ettevõtjaid suvitushooajal rannarajooni müügikohtadega. • Aitame luua kaugtöökeskusi. See on võimalus aidata nii alustavaid ettevõtjaid kui neid, kes ei taha töö pärast iga päev pikki vahemaid sõita. Läbi kaugtöökeskuse on võimalik Pärnu linna luua uusi töökohti. • Rakendame tööotsijaid Pärnu linna heakorratöödel ning hooajalistel töödel. • Toetame ettevõtjaid, kes annavad Pärnu õppuritele praktikavõimaluse. • Kiirendame asjaajamist linnaga. • Võtame vastu Pärnu elanikke ja ettevõtjaid toetava uue linna üldplaneeringu.
8. TRANSPORT, TÄNAVAD
• Tasuta ühistransport – kehtestama tasuta bussisõidu linnaliinidel Pärnu õpilastele ja pensionäridele, sihiga laiendada tasuta bussisõit kõigile pärnakatele. • Tasuta parkimine pärnakatele (erandina suvine ranna piirkond). • Linna üldmulje loovad saabumisväravad, seega vajab Pärnu korralikku bussijaama, mille korrastatud ümbrus loob ühistranspordiga saabujatele esmamulje linnast. • Taastame linna täisvalgustuse. Energiakulude vähendamiseks asendame praegused tänavavalgustid LED-lampidega. • Seisame üheskoos teiste omavalitsustega selle eest, et kütuseaktsiisist tuleks suurem osa kohalike teede hooldusesse ja remonti. • Lähtume kolmanda silla koridori planeerides analüüsidest, mitte ärihuvidest. Kuna uus sild ei valmi 2013-2017, siis seni parendame olemasoleva Kesklinna silla konstruktsioone ja teeme selle ratturitele ja jalakäijatele sõbralikumaks. • Viime sisse liiklusloenduse regulaarse süsteemi, mis aitab kaardistada liiklustiheduse tegeliku olukorra ja planeerida infrastruktuuri arendusi. • Teeme ettevalmistusi raudteejaama rajamiseks, mis vastaks rahvusvahelisele vajadusele ning sobiks Rail Baltica teenindamiseks. • Rajame Mai ja Papiniidu tänavate ristmikule valgusfoori. • Peame oluliseks, et Pärnu tänavad oleks talvisel ajal jalakäijatele ohutud. Ohutumaks liiklemiseks parandame libedusetõrje ja lumepuhastuse kvaliteeti. • Seame eesmärgiks, et bussid oleksid sobilikud ka ratastooliga või lapsevankriga liiklevatele reisijatele. Igas bussipeatuses peab olema võimalus bussi oodates istuda ja ilmaolude eest kaitset leida. • Ehitame välja Kutsekooli bussipeatuse juurest kooli suunduva kõnnitee. • Pärnu bussiliikluses tehtud vead vajavad parandamist. Loome võimaluse sõita Pärnus ilma ümberistumisvajaduseta. Pooldame ühistranspordi sõlme üleviimist Pärnu Hotelli taha. • Viime busside väljumisajad koolide juures asuvates peatustes vastavusse koolitundide lõppemisega. • Peame prioriteediks kõnniteede rajamist ja heakorda, et talvel ei peaks jalakäijad lumevallide tõttu liikuma sõiduteel. • Parandame kergliiklusteede ühendust elamurajoonidega.
9. KESKKOND
• Soodustame uute elamispindade ehitust Pärnusse. • Hoolitseme linna heakorra eest, et Pärnu ei oleks räämas. • Aitame majaomanikke talvise libedusetõrjega jagades puistematerjali. • Paigutame linna rohkem prügikaste ning pinke. • Kasutame kõiki linnavalitsuse võimalusi, et linna südames mahajäetud piirkonnad asustada ning kasutuna seisev riigimaa munitsipaliseerida. • Taastame parkidesse hekid, et luua tuulevaikseid istumiskohti. • Linna haljasalade kujundamiseks kaasame Pärnumaal koolitatud arboriste, jätkame pidevat tööd parkide uuendamiseks. • Toome kesklinna parkidesse oravad! • Pikendame Rannapromenaadi Raekülani ja uuendame sealset rannainventari. • Heakorrastame Vana-Pärnu ranna. • Koostöös sadamaga korrastame Pärnu muuli. • Loome juurde ja korrastame senised piknikukohad. • Märgistame viitadega ja korrastame Metsakalmistul Pärnu jaoks oluliste isikute hauad. • Heakorrastame Pärnu jõe kaldad. • Linnakeskkond peab olema turvaline. Hoolitsuseta tiikide ala Kuldse Kodu juures tuleb heakorrastada. • Pöörame erilist tähelepanu Pärnu esinduspiirkondadele (pargid ja Rüütli tänav).
10. MAKSUD
• Kohalik omavalitsus vastavalt seadusele uusi makse kehtestada ei saa. Küll aga taotleme vastavalt Riigikohtu otsusele, et omavalitsustele taastataks 2009. aastast kärbitud tulumaksuosa, mis pidi katma lasteaedade rahastamise ning laste- ja noorte huvitegevuse.
11. TURISM
• Teeme koostööd Pärnu majutusettevõtetega. • Arendame konverentsiturismi, mis pikendab Pärnu majutusasutuste hooaega. • Püstitame Pärnusse vaateratta. • Toetame naaberomavalitsusse loodavat Lottemaad, kuna seda külastavad turistid väisavad ka Pärnut. • Pärnu atraktiivsuse kasvatamiseks peame oluliseks Rail Baltica ehitust ja peatust Pärnus. • Taotleme omanikupoolset Pärnu lennujaama edasist arendamist. • Peame oluliseks merereisijate arvu kasvatamist.
12. LINNA POOLT PAKUTAVAD TEENUSED
• Avame ööapteegi. • Rajame sotsiaalkorterid abivajajatele ja munitsipaaleluasemed noortele peredele. • Aitame korteriühistuid ja majaomanikke, taastades projekti „Hoovid korda“ ning värvid linna. • Alustame „Korteriomaniku ABC“ koolitusega – tasuta koolitused korteriomanikele. • Jätkame korteriühistute juhtidele infopäevade korraldamist • Kaasates erasektorit ehitame krematooriumi koos korraliku ärasaatmisruumiga. • Tagame hea ja taskukohase saunateenuse. • Linna turvalisuse tõstmiseks ka suvisel kõrghooajal toetame linna poolt abipolitseinike patrullteenistuse läbiviimist.

Kommentaare ei ole: